top of page

Surrendering of Estate

 

It is confidential, affordable and it works - ....all you’ve got to lose is your debt....

 

Everyone is currently under severe financial pressure and the “lockdown” aggravated the problem.

 

Fortunately, the provisions of the Insolvency Act of South Africa provide a workable solution for people with R50,000-00 and more debt.

 

We will contact you and discuss the full procedure, operation, pros and cons by telephone (or in person if possible). This will be done as soon as we receive the completed information from you.

 

Don't worry, your information will remain private, and we will not proceed with further steps if we have not received clear instructions to the contrary. However, we need the information to enable us to advise you properly. We will also use the information to answer your first question: "WHAT WILL THE COST BE?"

 

It is therefore important that you complete this document properly and return it to us via email: wjlaw111@gmail.com, we will contact you with advice as soon as possible.

Your information STAYS PRIVATE, we will not publish it and / or use it in any way without your prior consent, however we need the information to enable us to provide you with accurate advice. You will also notice that you

do NOT have to sign the forms! After our advice, you can decide whether you still want to continue or not (absolutely no PRESSURE will be placed on you, you will NOT be harassed in in any way)

 

Please also visit the following where you can get some more information:

https://www.insolvencysa.net/

or

https://www.facebook.com/WillieJordaanAtt

 

Best regards,

Willie Jordaan Attorney

(Founder of Project Survivor South Africa)

(Print, Complete, Scan and Send to: Willie Jordaan Attorneys - wjlaw111@gmail.com )

Boedeloorgawe

 

Dit is vertroulik, bekostigbaar en dit werk - .... al wat jy verloor is jou skuld ...

 

ALMAL gaan tans gebuk onder erge finansiële druk, die grendelstaat het natuurlik die probleem vererger.

 

Gelukkig bied die bepalings van die Insolvensiewet van Suid Afrika ʼn werkbare oplossing vir mense met meer as R50,000-00 skuld.

 

Ons sal u kontak en die volle prosedure, werking, voor- en nadele met u telefonies (of persoonlik indien moontlik) bespreek. Dit sal gedoen word sodra ons die onderstaande voltooide inligting vanaf u ontvang.

 

Moenie bekommerd wees nie, u inligting bly privaat, ons sal ook nie voortgaan met verdere stappe indien ons nie duidelike instruksies tot die teendeel van u ontvang het nie. Ons benodig egter die inligting ten einde ons in staat te stel om u behoorlik van advies te kan bedien. Ons gaan die inligting ook gebruik om u eerste vraag te kan beantwoord: “WAT GAAN DIE KOSTE WEES?”

 

Dit is daarom belangrik dat u hierdie dokument behoorlik voltooi en aan ons terug besorg per epos: wjlaw111@gmail.com, ons sal u daarna skakel met advies sou gou moontlik.

U inligting BLY PRIVAAT, ons sal dit nie sonder u vooraf toestemming publiseer en/of op enige wyse gebruik nie, ons benodig egter die inligting ten einde ons in staat te stel om u van korrekte asook akkurate advies te voorsien. U sal ook merk dat u NÊRENS die vorms moet en/of hoef te teken nie! Na ons advies, kan u besluit of u steeds wil voortgaan of nie (absoluut geen DRUK of "teistering" sal op u geplaas word nie)

 

Besoek ook gerus die volgende waar u bietjie meer inligting kan bekom:

https://www.insolvencysa.net/

of

https://www.facebook.com/WillieJordaanAtt

 

Sterkte en groete,

Willie Jordaan Prokureur

(Stigter van Project Survivor South Africa)

(Druk, Voltooi, Skandeer en Stuur aan: Willie Jordaan Prokureurs - wjlaw111@gmail.com)

bottom of page